مهارت آموزی


در این مرکز به بحث مهارت‌آموزی و تحصیل توجه می شود. برای راه‌اندازی یک بخش، نیروها باید نزد صاحب‌نظران آموزش ببینند. در اینجا مهارت‌آموزی بر تحصیل تقدم دارد.